Posti Oy:n etäkaupan toimitusehdot

1. Soveltamisala ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Posti Oy:n (jäljempänä Posti) ja kuluttaja-asiakkaan (myöhemmin Asiakas) väliseen etäkauppaan, ellei tuote- tai palvelukohtaisissa ehdoissa (myöhemmin tuotekohtaiset ehdot) ole toisin sovittu. Tuotekohtaisia ehtoja voidaan esittää tuotteen tarjoamisen yhteydessä ilman, että ehdot olisi erotettu tuotteen muusta kuvauksesta erilliseksi kokonaisuudeksi.

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi 13.6.2014 alkaen.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun Posti on hyväksynyt Asiakkaan tekemän tilauksen. Postilla on ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Postilla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

Postilla on oikeus perua tilaus, jos tilauksessa on selvä hintavirhe. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan mahdollista kirjoitus- tai muuta teknistä virhettä, jonka vuoksituotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta. Selviä hintavirheitä voivat olla muun muassa seuraavat esimerkit

  • jos tuotteella on hinta 0,00 euroa tai ei hintaa ollenkaan
  • jos kymmenien eurojen arvoisen keräily- tai lahjatuotteen hinnaksi ilmoitetaan esim. muutamia euroja.

Em. tapauksissa virheellinen hinta on niin selkeästi oikeasta hinnasta poikkeava, että asiakkaan katsotaan ymmärtävän virheellisyys.

3. Toimitusaika ja -tapa

Tuotteet lähetään pääsääntöisesti 3-5 arkipäivän kuluessa tilauksesta, ellei tuotekohtaisissa ehdoissa ole ilmoitettu muuta toimitusaikaa. Poikkeustapauksissa aika saattaa olla pidempi, tällöin asiasta kerrotaan palvelussa.

Jos tilauksella on tulevaisuudessa ilmestyviä postimerkkejä tai tuotteita, nämä tuotteet toimitetaan ilmestymispäivän jälkeen ja toimitusaika lasketaan ilmestymispäivästä. Jos tilaus sisältää tuotteita, jotka ovat tilapäisesti loppuneet varastosta, ne toimitetaan jälkitoimituksina saatavuuden mukaan. Edellä mainituista syistä johtuen tilaus saatetaan toimittaa useammassa erässä. Tilauksen toimittaminen useammassa erässä ei vaikuta Asiakkaan maksettavaksi tuleviin toimituskuluihin.

Enintään 2 kg painoiset lähetykset toimitetaan Priority-kirjeenä ja yli 2kg lähetykset Economy-pakettina, ellei tuotekohtaisissa ehdoissa ole toisin sovittu.

4. Toimituskulut

Toimituskulut määräytyvät tuotteen, kokonaistilauksen ja toimitusmaan mukaan. Jos tuotteella on tuotekohtainen toimituskulu tai toimituskulu sisältyy hintaan, se on ilmoitettu tuotteen yhteydessä. Muuten toimituskulut ovat kotimaan lähetyksissä seuraavat:

  • Tilauksen arvo alle 27 euroa: 3 euroa
  • Tilauksen arvo 27 tai enemmän: ei toimituskuluja
  • Ulkomaan lähetykset: 5 euroa
  • Kestotilauksien toimituskulut aina 0,50 euroa lähetykseltä.

5. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus ja palautukset

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus 14 päivää tilauksen vastaanottamisesta tutustua tuotteeseen ja palauttaa se, mikäli se ei vastaa asiakkaan odotuksia. Palautettavan tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin se toimitettiin.

Kuluttaja voi ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta Postin peruutuslomakkeella. Posti katsoo tilauksen peruuttamiseksi myös tavaran palauttamisen peruutusajan aikana.

Posti maksaa Manner-Suomessa tuotteen palautuskulut, kun tuote palautetaan peruutusaikana tai virheellisyyden vuoksi ja palautus tehdään Postin Asiakaspalautus-lähetyksenä. Ahvenanmaalta tai ulkomailta palautettaessa taikka muista kuin em. syistä palautettavien lähetysten kuljetusmaksuista Asiakas vastaa itse.

6. Poikkeukset peruutusoikeudesta

Tuotteilla ja palveluilla saattaa olla edellisessä kohdassa sanotusta poikkeava peruutusoikeus tai peruutusoikeutta ei ole. Poikkeukset perustuvat kuluttajansuojalain 6 luvussa säädettyihin edelly-tyksiin. Poikkeuksellisesta peruutusoikeudesta tai peruutusoikeuden puuttumisesta ilmoitetaan tuotekohtaisissa ehdoissa.

7. Reklamaatiot ja tiedustelut

Asiakkaan tulee tarkastaa toimitus viipymättä vastaanotettuaan sen. Mahdollisista virheistä on ilmoitettava Postille kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asiakas havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virhe.

Posti vastaa tuotteiden virheistä kuluttajille kuluttajansuojalain virhevastuusäännösten mukaisesti.

Reklamaatiot ja tiedustelut osoitetaan Postin asiakaspalveluun: Reklamaatiot ja tiedustelut osoitetaan asiakaspalveluun.

8. Asiakasrekisteri

Verkkokaupan asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan Posti Oy:n Kuluttaja-asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla. Rekisteriselosteen voi myös pyytää Postin Asiakaspalvelusta.

9. Asiakasviestintä

Posti voi lähettää asiakkaille sekä asiakaspalveluviestejä että markkinointiviestejä sähköpostiin ja matkapuhelimeen. Posti voi lähettää Asiakkaalle markkinointiviestejä sähköpostiin tai puhelimeen, jos Asiakas on sallinut tämän tai tilannut sähköistä kanavaa käyttäen. Asiakas voi kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointiin.

10. Immateriaalioikeudet

Posti tai sen yhteistyökumppanit omistavat immateriaalioikeudet myytäviin tuotteisiin lukuun ottamatta Asiakkaan palveluun toimittamaa materiaalia (esim. Omakuvapostimerkki, internetistä lähetettävä postikortti). Asiakas vastaa siitä, että hänellä on asianmukainen oikeus palveluun toimittamiinsa kuviin tai muuhun materiaaliin.

Posti ei saa immateriaalioikeuksia Asiakkaan luovuttamaan aineistoon vaan oikeudet säilyvät Asiakkaalla. Asiakas vastaa kaikesta tilauksen yhteydessä Postille toimittamastaan aineistosta.

Asiakas vastaa siitä, että aineisto ei aiheuta häiriötä tai vahinkoa Postille tai ulkopuolisille (esim. sisältämällä tietokoneviruksia tai ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on tehdä toimintakyvyttömäksi tai muuten vahingoittaa ohjelmistoja, laitteita, tietoja tms.), ei loukkaa kenenkään tai minkään tahon yksityisyyttä, oikeuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, eikä ole vastoin hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä.

Postilla ei ole velvollisuutta tarkistaa Asiakkaan toimittamaan aineistoon kohdistuvia immateriaalioikeuksia eikä muita oikeuksia.

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tilauksensa yhteydessä toimittamaansa aineistoon mahdollisesti liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista mahdollisista oikeudenkäynti- ym. kustannuksista, vahingonkorvauksista ja muista mahdollisista korvausvelvoitteista.

11. Muut sovellettavat ehdot

Tuotekohtaisia ehtoja sovelletaan ensisijaisesti, jos tuotekohtaiset ehdot ja Etäkaupan toimitusehdot ovat keskenään ristiriidassa.

Posti on Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton jäsen ja noudattaa liiton käytännesääntöjä.

Posti vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita Posti ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää. Posti pyrkii hoitamaan palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa oloissa. Postilla on oikeus tarvittaessa force majeure -tilanteissa priorisoida palvelujen toteuttamista lakisääteisten velvoitteiden, yhteiskunnan toiminnan, terveyden, yleisen turvallisuuden tai muiden vastaavien seikkojen toteuttamiseksi tai turvaamiseksi.

12. Voimassaolo

Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Postilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja sekä tuote-ehtoja. Muutoksesta ilmoitetaan Postin internet-sivuilla.

13. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Yhteystiedot Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI
puh. 029 566 5200
kril@oikeus.fi.